Menu
Aquacentrum Šternberk
AquacentrumŠternberk

Stále je možné přihlášení na zbývající volná místa v plaveckých kurzech pro děti i dospělé. Zdokonalte se v plavání u nás!

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

1. Název zařízení: Aquacentrum Šternberk Generála Eliáše, 785 01 Šternberk

2. Vlastník areálu: město Šternberk

3. Provozovatel: Šternberská sportovní s.r.o.

    Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

    IČO: 09398180

4. Provozní doba: pondělí – neděle aktuální na www.aquacentrumsternberk.cz

5. Odpovědná osoba: Mgr. Vlasta Šreková – ředitelka

6. Platnost: od 1. 7. 2023

 

Tento návštěvní řád upravuje obecné principy chování návštěvníků (dále též zákazníků) a podmínky poskytování služeb zákazníkům, jakožto i určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách areálu Aquacentra Šternberk (dále jen AQC nebo areál). Jednotlivé návštěvní řády a podmínky pro užívání atrakcí, plaveckých pomůcek, hraček (včetně stavebnic) určených k zapůjčení během návštěvy jsou nedílnou součástí návštěvního řádu AQC a zákazník se s nimi musí seznámit u jednotlivých atrakcí, pokud je chce on nebo dítě, které doprovází, použít. Každý zákazník je povinen se před vstupem do prostor AQC seznámit s tímto řádem.

Úhradou vstupného (zakoupením nebo zapůjčením elektronického čipového náramku) a vstupem do prostor AQC každý zákazník projevuje souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu, které se zavazuje dodržovat. Tento Návštěvní řád neupravuje práva a povinnosti ve vztahu ke službám a atrakcím poskytovaným (provozovaným) v areálu AQC třetí osobou. V případě využití takových služeb je zákazník povinen se seznámit s pravidly stanovenými poskytovatelem dané služby nebo atrakce a tyto dodržovat. Za služby a atrakce poskytované (provozované) v areálu AQC třetí osobou nenese provozovatel odpovědnost a jejich využití je na rozhodnutí zákazníka. Třetím osobám mohou být na základě smlouvy v areálu poskytovány prostory (např. za účelem provozování bistra), nebo vodní plocha (např. za účelem poskytování plaveckého výcviku či jiných vodních aktivit).

Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení Návštěvního řádu pro všechny služby a prostory AQC. Každý zákazník je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách AQC, jakož i pokyny zaměstnanců provozovatele, kteří jsou od zákazníků odlišeni jednotným oděvem a jsou odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného provozu.

Článek I.

Vstup do Aquacentra (vstup, vstupné a čipový systém)

 1. Doba provozu AQC a jeho denní rozvrh pro užívání veřejností a rozsah zpřístupněných provozů (plavání-wellness) je vyznačen u hlavního vchodu do AQC. Provozovatel může vyčlenit časové úseky v rámci provozní doby pro sportovní či jiné podobné akce. Za tímto účelem může být i celý areál AQC uzavřen. Veřejnost je o takovéto změně informována, a to oznámením vyvěšeným u hlavního vstupu do areálu AQC, ve vestibulu AQC nebo na webových stránkách provozovatele www.aquacentrumsternberk.cz . V provozní době sauny je také uvedeno, pro které pohlaví je sauna určena, či je-li pro obě pohlaví (společná sauna), případně jiná upřesnění.
 2. Vstup do AQC je povolen pouze s platným čipovým nosičem v provozovatelem schváleném provedení (čipovým náramkem). Čipový náramek v rámci vstupu pro veřejnost se vypůjčuje bezúplatně, abonenti si náramkové čipy kupují dle platného ceníku AQC. Náramek musí být nošen viditelně po celou dobu čerpání služeb AQC. Povinnost mít čipový náramek se nevztahuje na děti s nárokem na bezplatný vstup.
 3. Vstup do AQC je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby. Vstup dětí do bazénů (vodní plochy) atrakcí a wellness je omezen – viz níže.
 4. Doba pobytu v placené zóně AQC začíná průchodem přes turniket (branku) u recepce AQC po úhradě vstupného (na pokladně, nebo čipem abonenta) a končí průchodem přes turniket při odchodu z placené zóny AQC.
 5. Možnost vstupu do placené zóny AQC končí 1 hodinu před koncem provozní doby AQC, nejpozději 15 minut před koncem provozní doby AQC musí zákazník opustit prostory bazénů, wellness. Šatny i budova se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu provozní doby uvedena jako konec provozu AQC. Zákazník, který v čase ukončení provozní doby nebo vyhrazené doby (u pronájmů) nevyčerpal uhrazenou dobu pobytu (např. pro pozdní příchod), ztrácí nárok na dočerpání zůstatku doby a je povinen prostory AQC opustit.
 6. Ceny vstupného do areálu AQC nebo jeho částí, ceny za poskytované služby a doplňkový prodej jsou uvedeny v ceníku AQC na recepci. Výpis z ceníku pro veřejnost je také umístěn prostorách vestibulu AQC a na stránkách provozovatele www.aquacentrumsternberk.cz . Bližší podmínky cen a čerpání placených služeb jsou uvedeny v ceníku.
 7. Na pokladně recepce ve vestibulu AQC se prodává vstupné (a čipové náramky) odděleně pro vstup do vodní zóny (krytý bazén) a pro vstup do wellness zóny AQC. Prodej čipových náramků začíná otevřením recepce AQC a končí jednu hodinu před koncem provozní doby AQC s výjimkou PO, ST a PÁ v čase od 6 do 9 hodin, kdy je vstup do vodní zóny povolen pouze zákazníkům - abonentům s vlastním čipovým náramkem a s dostatečným kreditem na něm dle podmínek uvedených v platném ceníku. V těchto časech je zákazníkům k dispozici pouze 25 m bazén pro kondiční plavání. Od 8 hodin může být po předchozí dohodě umožněn vstup Plavecké škole, v provozu pak může být i dětský výcvikový bazén.
 8. Recepční má povinnost odmítnout vydání čipového náramku nebo jeho použití pro vstup abonenty při naplnění kapacity bazénu/wellness, a dále osobám, kterým podle návštěvního řádu není vstup povolen – viz čl. III. Počet zákazníků sauny do povolené kapacity se počítá u turniketu v recepci. Provozovatel je oprávněn vyloučit z prostor AQC (neplacené zóny) osoby, které se zde zdržují neodůvodněně dlouho bez provozovatelem uznaného důvodu, nebo které narušují klid, důstojnost či působí nevhodně vůči svému okolí a zákazníkům. Z areálu AQC budou bez nároku na vrácení vstupného okamžitě vyloučeny i osoby, které pro vstup do areálu použily jiný vstup než provozovatelem vyznačené oficiální vstupy (recepce AQC) a to i v případě, že se tyto osoby prokáží platnou vstupenkou. V případě vstupu do sauny zákazníka jiného pohlaví, než pro které je daný časový úsek vyhrazen, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného.
 9. Osoby uplatňující nárok na přiznání zvýhodněného (zlevněného) vstupného a osoby při čerpání služeb AQC již disponující čipovým náramkem pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné jsou povinny na požádání prokázat skutečnosti rozhodné pro přiznání nároku na slevu a jejich trvání v okamžiku kontroly, jinak mohou být z prostor AQC vykázány. V případě zneužití čipového náramku pro osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné je provozovatel oprávněn čipový náramek odebrat bez nároku na jeho náhradu.
 10. Druhy vstupů a režim provozu:
  • Jednorázový vstup – vstup je umožněn přes vstupní turniket pomocí čipového náramku, který bude zákazníkovi zapůjčen na pokladně recepce. Přiložením čipu náramku k čtecímu zařízení a pootočením zábran turniketu je umožněn vstup do placené zóny od této chvíle se počítá čas pobytu v AQC. Vstup dětí bez vlastního čipového náramku je umožněn současně s platící osobou. Vstupné je uplatňováno po časových úsecích dle druhu služby, jak je uvedeno v ceníku AQC. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny vložit do polykače čipů v odbavovacím turniketu. Pokud polykač čip nepřijme, musí zákazník čip vrátit recepční, a v případě překročení časového limitu je zákazník povinen případný rozdíl uhradit. Zákazník s jednorázovým vstupem hradící překročení doby pobytu má nárok na přednostní obsloužení u pokladny recepce.
  • Abonentní vstup – zákazník-abonent si zakoupí vlastní čipový náramek, na který si uloží (dobije) zakoupený kredit nebo si na tento čipový náramek nechá na recepci převést finanční obnos z provozovatelem akceptovaného dárkového poukazu. Abonentovi se při odchodu z placené zóny odečte příslušná finanční částka (viz ceník AQC) dle délky pobytu a odchází volně přes výstupní turniket. V případě chybějících kreditů v čipu turniket zákazníkovi neumožní odchod a zákazník je povinen předložit čipový náramek na pokladně recepce a doplatit vstupné pro úplné dočerpání kreditu nebo provést dobití svého čipu. Zákazník-abonent nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny.
 • Pronájmy (pro smluvní skupiny s dlouhodobým pronájmem) – tato skupina zákazníků má vlastní čipové náramky zakoupené na AQC, tyto náramky umožňují jednotlivé vstupy plavců přes turniket, pouze v nasmlouvané době tréninků. Zákazník může turniketem projít nejdříve 15 minut před a nejpozději 20 minut po nasmlouvané době rezervovaného času pronájmu. Pokud zákazník odchozí limit přesáhne, je povinen doplatit rozdíl na pokladně recepce dle platného ceníku pro jednorázový vstup. Pokud není dohodnuto jinak, je nájemce povinen zajistit adekvátní dozor skupiny osobou schopnou poskytnout vodní záchranu a neodkladnou první pomoc (alespoň v rozsahu doporučené kvalifikace „plavčík“ nebo „vodní dozor senior“).
 • Pronájmy (pro smluvní skupiny s krátkodobým nebo jednorázovým pronájmem) – zákazníkům této skupiny zapůjčí recepční čipové náramky určené pro veřejnost s časovým limitem odpovídajícím objednávce rezervace, tyto náramky umožňují jednotlivé vstupy plavců přes turniket pouze v nasmlouvané době rezervace. Zákazník může turniketem projít nejdříve 15 minut před a nejpozději 20 minut po nasmlouvané době rezervovaného času pronájmu. Pokud zákazník odchozí limit přesáhne, je povinen doplatit rozdíl na pokladně recepce dle platného ceníku pro jednorázový vstup. Pokud není dohodnuto jinak, je nájemce povinen zajistit adekvátní dozor skupiny osobou schopnou poskytnout vodní záchranu a neodkladnou první pomoc (alespoň v rozsahu doporučené kvalifikace „plavčík“ nebo „vodní dozor senior“).
 • Rodiče nebo zákonní zástupci dětí účastnících se kurzů (dále jen doprovod) mohou vstupovat jako doprovod dětí do šaten a sprch, aby připravili děti na lekci a předali je osobně cvičiteli a po lekci si dítě opět převzali. Vstup do sprch se doporučuje v bazénové obuvi. Po předání před zahájením lekce musí doprovod neprodleně opustit prostory šaten a po lekci musí doprovod i s dítětem opustit placené prostory do 20 minut po skončení lekce, jinak musí uhradit vstupné pro jednorázový vstup.

Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu, která je plně svéprávná. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. Odpovědná osoba je povinna uvědomit dozorující personál o přítomných neplavcích a dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na bezpečnost členů organizované skupiny zákazníků. V případě ztráty kontroly nad nezletilými za ně odpovědná osoba neprodleně informuje personál AQC a poskytne součinnost při případném zásahu.

 1. Používání čipových náramků:
 • čipové náramky (čip+řemínek) jsou barevně rozlišeny podle druhů služeb a oprávnění zákazníků.
 • zákazník s čipovým náramkem je povinen jemu přináležející čipový náramek mít připevněn viditelně na ruce po celou dobu pobytu v placené zóně AQC! Čip bez řemínku je neplatný.
 • čipové náramky abonentů jsou přenositelné mezi osobami, kdy čipové náramky pro plné vstupné mohou použít i osoby s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné, ale za plné vstupné. Čipové náramky zvýhodněné (zlevněné) jsou přenositelné pouze mezi osobami s nárokem na zvýhodněné (zlevněné) vstupné ve stejné kategorii.
 • při zakoupení je čip evidován evidenčním číslem, které je uvedeno i na prodejním dokladu.
 • za ztracené, odcizené nebo znehodnocené čipové náramky se náhrada neposkytuje.
 • při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení čipového náramku, pokud si zákazník koupí nový čipový náramek, je možné požádat o zablokování původního čipu a o převedení nevyčerpaných kreditů na nové čipové médium za poplatek. K tomu je nutné předložit doklad o zakoupení čipového náramku a učinit prohlášení o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení původního čipu AQC. Bez takové identifikace není možné provést blokaci a převod, protože by mohlo dojít k blokaci čipu jiného oprávněného držitele.
 • zpětný výkup čipových náramků není poskytován.

 

Článek II.

Provozní pokyny pro zákazníky (pohyb v areálu, šatny)

 1. Zákazníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu AQC se zvýšenou opatrností, pomalu, dbají osobní bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním zákazníkům tak, aby předcházeli úrazům.
 2. V případě znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru AQC je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit službu konajícímu plavčíkovi nebo recepční a vzniklou škodu následně uhradit. Výše úhrady se řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.
 3. V případě úrazu, poranění a nevolnosti je každý zákazník povinen poskytnout součinnost nebo neodkladnou první pomoc v rozsahu stanoveném zákonem a přivolat plavčíka, který zabezpečí rozšířenou první pomoc. Ošetřovna je součástí místnosti první pomoci ve vodní zóně AQC.
 4. Za případné poranění a úrazy, které si způsobí zákazník vlastní neopatrností, neukázněností, porušením tohoto návštěvního řádu nebo které jsou způsobeny třetí osobou bez souvislosti s porušením povinností provozovatelem, provozovatel nenese odpovědnost.
 5. Čipovým náramkem se uzamykají a odemykají šatní skříňky. Zákazník je v areálu AQC povinen mít čipový náramek na ruce a osobní věci mít uzamčené ve skříňce. V případě, že tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky nebo společných šaten, pokud byl zámek otevřen za použití čipu.
 6. Větší částky peněz, ceniny, platební karty, cennější předměty, hodinky, klenoty, mobilní telefony, klíče od auta nebo doklady je možno si uschovat do skříněk na cennosti (do vyčerpání kapacity volných skříněk), jinak za ně nepřejímá provozovatel zodpovědnost.
 7. Zákazníci jsou povinni se převlékat pouze v prostorách k tomuto účelu určených, tj. v převlékacích kabinkách v šatnách. V prostoru šaten zákazníci mají povinnost používat šatní skříňky (individuální vstupy) nebo společné šatny (společné vstupy). Zákazníci jsou povinni dvířka šatní skříňky i společné šatny, pokud jsou v ní uloženy věci, řádně uzavřít a uzamknout.
 8. Zámek šatní skříňky se ovládá přiložením čipu. Po opuštění skříňky je zákazník povinen prázdnou skříňku nechat pootevřenou jinak mu turniket neumožní opuštění placené zóny! Informační terminály pro zákazníky o čísle skříňky a zůstatku kreditu jsou instalovány: 1 ks v šatně, 1 ks ve wellness, 2 ks ve vodní zóně a 1 ks u recepce.
 9. Zákazníci jsou povinni vstupovat do prostor šaten pouze řádně osušeni s vyždímaným koupacím úborem (plavkami). Ždímání je dovoleno jen ve sprchách, nad umyvadlem, případně lze využít ždímačku na plavky umístěnou v prostorách sprch.
 10. V šatně se mohou zákazníci zdržovat pouze nezbytnou dobu nutnou pro osušení a převlečení. Vstupné zahrnuje časový bonus, který je však určen nejen pro převlečení, ale i pro dobu manipulace u pokladen recepce a turniketů, která může být proměnlivá, s čímž je povinen zákazník počítat. Pro určení doby pobytu je rozhodující čas východu z placené zóny a na reklamace z titulu překročení doby pobytu pro čekání v prostoru pokladny recepce a turniketů nebude brán zřetel.
 11. Do sprch žen mají po předchozím svolení provozovatele přístup muži v případě, že zde vykonávají pracovní/služební povinnost a doprovázení chlapci mladší 10 let. Do sprch mužů mají po předchozím svolení provozovatele přístup ženy v případě, že zde vykonávají pracovní/služební povinnost a doprovázené dívky mladší 10 let.

 

Článek III.

Výluky a omezení

 1. Do prostor AQC nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek, osoby nečisté a ve znečištěném oděvu, osoby s otevřenou ranou nebo obvazem na těle, osoby zapáchající apod. Rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, kterým byla stanovena povinnost karantény.
 2. Vstup do bazénové haly krytého bazénu je dětem mladším 10 let povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby (zpravidla rodiče), která je po celou dobu pobytu ve vodní zóně a ve vodě nepřetržitě dozoruje. Děti mladší 1 roku věku nemají vstup do prostor bazénových hal a do bazénů povolen. Děti od 1 roku do 3 let (včetně) musí mít po celou dobu pobytu ve vodní zóně a při pobytu ve vodě oblečené plavky pevně přiléhající k nožičkám a pasu. Vstup do brouzdaliště je povolen dětem od 1 do 6 let věku, do dětského výcvikového bazénu je povolen vstup dětem od 3 do 10 let věku s doprovodem a za stálého dozorování plně svéprávné osoby. Vstup do bazénu 25 m a zážitkového bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let pouze v doprovodu a za stálého dozorování plně svéprávné osoby. Děti neplavci a děti od 4 let mohou do bazénů pouze pod nepřetržitým dozorem plně svéprávné osoby a na výlučnou odpovědnost takové osoby. Na tobogán mají děti mladší 10 let a do výšky 130 cm vstup zakázán. Vstup do potíren wellness AQC je dětem mladším 4 let zakázán, dětem od 4 let do 15 let je povolen pouze v doprovodu plně svéprávné osoby, tato osoba následně zodpovídá za přizpůsobení pobytu specifickým potřebám dítěte.
 3. Osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nesmí vstupovat do bazénů nebo využívat další zařízení či služby (zážitkový bazén s divokou řekou a houpacím zálivem, tobogán, whirpool, saunu, páru). Plavčík osobu působící dojmem, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, může vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného. Z prostoru AQC může být vykázán i ten zákazník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele. Podle povahy jednání zákazníků může provozovatel požádat o zakročení i orgány Městské policie nebo Policie ČR. Vstup může být odepřen i osobám, jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a na mravně společenské zásady.
 4. Do areálu AQC je přísný zákaz vstupu se zvířaty.
 5. Každý zákazník je povinen šetřit zařízení areálu, šetřit vodou a elektrickou energií.
 6. Každý zákazník je zejména v případě podezření z porušení návštěvního řádu povinen na výzvu provozovatele prokázat svou totožnost, popř. vyčkat a strpět provedení ověření totožnosti orgánem veřejné moci (Městská policie nebo Policie ČR).
 7. Každá osoba, která byla vykázána z areálu AQC, je povinna takové výzvy okamžitě uposlechnout, i kdyby vykázání dle jejího názoru bylo neplatné nebo nedůvodné.

 

Článek IV.

Veřejnosti je v areálu AQC zakázáno

 1. Vstupovat do prostoru šaten a bazénové haly ve venkovní obuvi.
 2. Vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost, nebo je do nich vstup zakázán.
 3. Dlouhodobě ve skříňkách uchovávat nebo na ně odkládat mokré svršky či plavecké pomůcky.
 4. Vnášet jídlo, pití a skleněné obaly do prostor šaten, wellness, bazénových hal, holit se, stříhat nehty, barvit si vlasy, odhazovat nebo nechávat volně ležet jehly, špendlíky a jiné ostré předměty, které mohou způsobit poranění. Nápoje v plastových uzavíratelných lahvích s pítkem jsou povoleny, a to pouze pro osoby v rámci plaveckého tréninku nebo jiné organizované činnosti. V případě provozu venkovní terasy je možné přenést občerstvení z Mokrého baru na venkovní terasu a tam ho konzumovat.
 5. Křičet, pískat, zpívat, provozovat reprodukovanou hudbu, chovat se hlučně nebo vulgárně nebo obtěžovat jiné zákazníky či zaměstnance provozovatele.
 6. Srážet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat vodou na druhé osoby nebo na zařízení AQC.
 7. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranné pomůcky a vybavení místnosti první pomoci.
 8. V hodinách a v prostoru vodní plochy určených pro plavání veřejnosti vymezených informačními tabulemi používat potápěčské výstroje, ploutve, míče apod. bez svolení plavčíka.
 9. Vstupovat do bazénů nebo wellness bez předchozí očisty těla mýdlem a teplou vodou, plivat do vody, vyplachovat si ústa a nos v bazénu, močit do bazénů, používat před koupáním mastné krémy nebo znečišťovat prostory AQC.
 10. Připojovat vlastní elektrické spotřebiče do elektrické sítě.
 11. Vnášet do prostor AQC zbraně, látky hořlavé nebo jinak nebezpečné.
 12. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek, nebo jedů, popř. se jimi uvést do stavu vylučujícího nebo omezujícího plnou způsobilost.
 13. Kouřit nebo inhlalovat jiné látky (mimo lékařem určených) v prostorách areálu včetně letní terasy a mokrého baru.
 14. V prostoru vodní zóny (s výjimkou mokrého baru, venkovní terasy a posezení u recepce wellness) konzumovat jídlo. Odhazovat nebo odkládat PET lahve, nápojové kartony, obaly nebo jiný odpad mimo místa k tomu výslovně provozovatelem určená.
 15. Přemísťovat nábytek, lehátka, manipulovat s rozvodem vody, topením, elektrickým vedením a ostatním zařízením (např. okny), ovlivňovat či zakrývat nebo ochlazovat čidla, odmontovávat či přesouvat prvky zabezpečení (kužele, mřížky, hrazení aj.).
 16. Hrát s míčem a jiné hry, které mohou být způsobilé ohrozit zákazníky v prostorách AQC.

Zaměstnanec provozovatele osobu porušující povinnosti uložené tímto řádem může vykázat z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Článek V.

Návštěvní řád – zvláštní část

Zákazníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do krytých bazénů, potírny sauny, vodních atrakcí, nebo parní lázně použít dle potřeby WC a v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou - bez plavek, a nesmí nosit na krku řetízky a přívěsky, prsteny, hodinky a jiné ostré předměty, které mohou být způsobilé ohrozit bezpečnost jeho vlastní či ostatních zákazníků. Při porušení této povinnosti zákazníkem může být provozovatelem vyloučen z prostor AQC bez nároku na vrácení vstupného.

 1. Bazény - obecně

 • Zákazníci AQC jsou povinni pro vstup do veškerých bazénů, tobogánu a jiných atrakcí mít na sobě jen koupací úbor (plavky). Koupací úbor, není-li níže (např. pro tobogán a klouzačky) uvedeno jinak, musí splňovat současně tyto podmínky: být čistý, určený ke koupání, z nenasákavé látky, být bez doplňků způsobilých ohrozit bezpečnost zákazníka/ů, odpovídat obecným zásadám dobrých mravů a mít délku max. po kolena. Osoby v jiných úborech (např. upravené běžné oblečení, tepláky, džíny, spodní prádlo či jiný nevhodný oděv) nemohou vstupovat do bazénů, tobogánu či využívat jiné atrakce. Na AQC se plavky nepůjčují. Výjimku, po schválení plavčíkem AQC, mohou tvořit dětské plavecké vesty nebo neopreny, případně UV koupací tričko.
 • Koupací úbor pro vstup na tobogán a klouzačky dále musí být v takovém provedení, aby nebyl způsobilý poškodit či změnit technický stav zařízení (např. kluznou plochu klouzaček), tedy nesmí obsahovat zejména kovové nebo plastové cvočky, druky, zipy, flitry aj.
 • Plavčík má právo zakázat vstup do bazénů, na tobogán nebo jiné atrakce zákazníkovi, který má nevhodný koupací úbor. O způsobilosti koupacího oděvu rozhoduje plavčík. Zákazník v nevyhovujícím koupacím úboru nebo s oblečeným spodním prádlem pod koupacím úborem může být z bazénů, tobogánu a atrakcí vykázán bez nároku na vrácení vstupného, a to s výjimkou případu, kdy zákazník po vykázání okamžitě ukončí užívání placené zóny v areálu. V takovém případě, pokud zákazník ve lhůtě do 15 minut od vstupu do placené zóny požádá na recepci AQC o vrácení vstupného, bude mu po předložení dokladu o zaplacení nebo čipového náramku abonenta vstupné vráceno a zákazník je povinen ihned opustit placenou zónu AQC.
 • V rámci pronájmů vodní plochy jsou pro vstup do vody akceptovány neoprény (plavky, oblek), speciální závodní plavky nebo jiný úbor (např. v rámci školení první pomoci), pokud jsou čisté a podléhají pravidelné údržbě. (Případné jiné nestandardní plavecké potřeby či pomůcky vnášené do vody během pronájmu vodní plochy podléhají schválení vedení AQC a to současně s podáním objednávky, minimálně však 14 dní před zahájením pronájmu.)
 • Zákazníci, kteří mají zdravotní problémy nebo omezení, neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat pouze v doprovodu způsobilé osoby - plavce, která přejímá za bezpečnost neplavce odpovědnost. Je vhodné před vstupem do vody na to upozornit službu konajícího plavčíka a využívat nejmenší hloubky bazénu. Hloubky vody v bazénech jsou označeny na přelivných mřížkách bazénu.
 • Zakazuje se potápět se na nádech bez předchozího upozornění službu konajícího plavčíka a bez jeho souhlasu.
 • Je zakázáno skákat do vody z obou podélných stran 25 m bazénu, do zážitkového bazénu včetně divoké řeky a houpacího zálivu, do whirpoolů, dojezdu tobogánu a brouzdaliště. Do výcvikového bazénu je povoleno skákat pouze pod dozorem a vedením cvičitele.

Bazén 25 m

 • Vstup do bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let pouze v doprovodu a za stálého dozorování plně svéprávné osoby. Děti neplavci a děti od 4 let mohou do bazénů pouze pod nepřetržitým dozorem plně svéprávné osoby a na výlučnou odpovědnost takové osoby. Dále je vstup do bazénu povolen neplavcům a dětem od 4 let v rámci organizované skupiny pod dozorem odborně způsobilé osoby pro danou činnost.
 • Vodní plocha je přednostně určena pro plavání a výuku plavání. Při plavání v drahách musí plavci vždy plavat vpravo. Z vody plavci mohou vystupovat po žebřících. Do bazénu není dovoleno skákat z podélných stran. Pro vstup na hlubokou část je důrazně doporučováno využívání plovoucích pomůcek.
 • Před vstupem nebo skokem do bazénu se musí zákazník nejprve přesvědčit, že se v místě vstupu do vody nebo plánovaného doskoku nepohybuje jiný plavec, kterého by mohl ohrozit. Skokanské bloky mohou využívat pouze plavci do váhy max. 130 kg. Na blok může vstoupit vždy jen jeden plavec. Bloky nejsou určeny k akrobatickým skokům, je povoleno skákat pouze čelem k hladině, nepoužívat žádné doplňky či pomůcky. Na bloky se nesmí sedat.
 • Hloubka bazénu se pohybuje od 1,4 do 1,8 metru (u startovních bloků).
 • Orientace drah bazénu může být provozovatelem určena na délku (25 m) nebo na šířku (12,5 m). Rozvržení orientace drah je spolu s určením množství vodní plochy rezervované pro nájemce vodní plochy a vodní plochy určené pro veřejné plavání zobrazena na www.aquacentrumsternberk.cz .

Zážitkový bazén

 • Vstup do bazénu je povolen dětem (plavcům) od 6 let pouze v doprovodu a za stálého dozorování plně svéprávné osoby. Děti neplavci a děti od 4 let mohou do bazénů pouze pod nepřetržitým dozorem plně svéprávné osoby a na výlučnou odpovědnost takové osoby.
 • Hloubka bazénu je 1,2 – 1,3 metru.
 • Zákazníci mohou do zážitkového bazénu vstupovat/vystupovat pouze po schodech při současném přidržování se madla a musí si být vědomi skutečnosti, že proudící nebo (perličkovou lázní) provzdušněná voda může dětem, osobám s omezenou hybností, osobám menšího vzrůstu, neplavcům nebo špatným plavcům způsobovat potíže – zejména horší a omezenou pohyblivost nebo zhoršenou orientaci ve vodě.
 • Do divoké řeky a houpacího zálivu v zážitkovém bazénu není povolen vstup neplavcům. V divoké řece je povoleno se pohybovat pouze po směru toku.
 • Je zakázáno ucpávat vzduchové a vodní vývěry atrakcí a cirkulace, zavěšovat se na chrliče.
 • V zážitkovém bazénu, divoké řece a houpacím zálivu je zakázáno se potápět nebo do něj skákat (při zapnutých atrakcích nevidí dozorující plavčík na dno).

Dětský výukový bazén

 • Vstup do dětského výukového bazénu je povolen dětem od 3 do 10 let a pouze v doprovodu plně svéprávné osoby, která bude dítě po celou dobu dozorovat!
 • Dítě musí mít po celou dobu pobytu v dětském bazénu i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (Za případné znečištění bazénu i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě.)
 • Do/z bazénu je povolen vstup/výstup pouze po schodech a při současném přidržování se madla. Vstup do bazénu je pozvolný po schodech, hloubka od schodů postupně narůstá od 60 až k 90 cm na straně proti schodům.
 • Je přednostně určen pro výuku plavání a organizované kurzy. Skoky jsou povoleny pouze pod dozorem a vedením cvičitele.
 • Při využívání skluzavky musí dítě po dopadu do vody ihned opustit dopadovou část vodní plochy. V této části není dovoleno se potápět.

 

Brouzdaliště

 • Vstup do brouzdaliště je povolen dětem od 1 do 6 let a pouze v doprovodu plně svéprávné osoby, která bude na dítě po celou dobu dohlížet! Doprovázejícím osobám není dovoleno v brouzdališti sedět či ležet.
 • Hloubka se pohybuje od 30 do 40 cm (uprostřed).
 • Dítě musí mít po celou dobu pobytu v brouzdališti i jeho okolí oblečené plavky s gumičkou dostatečně přiléhající v pase a v nohavičkách! (Za případné znečištění brouzdaliště nebo i jeho okolí nese plnou odpovědnost osoba doprovázející dítě.)
 • Skoky nejsou povoleny.
 1. Dětské skluzavky
 • Skluzavka je určena pouze dětem, jimž jejich fyzická, smyslová nebo mentální vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí zajišťuje bezpečné užívání atrakce. Nutný je doprovod a trvalý dozor dospělou osobou.
 • Uživatelé dětské skluzavky jsou povinni dodržovat předpisy pro její provoz - řád atrakce a řídit se pokyny uvedenými na informační tabuli (piktogramy) a pokyny plavčíků nebo dozoru.
 • Větší skluzavku u výcvikového bazénu smějí používat děti ve věku od 5 do 8 let, s min. výškou 110 cm a max. hmotností 50 kg, menší skluzavku v brouzdališti mohou používat děti od 3 do 6 let, s min. výškou 100 cm a max. hmotností 50 kg, a to vždy pouze v doprovodu a za neustálé kontroly plně svéprávné osoby.
 • Vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li skluzavka v provozu a koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn bazén. Klouzat se ve skluzavce bez dodávky vody je zakázáno.
 • Nastupovat na skluzavku se smí pouze jednotlivě. Na nástupním žebříku je nutné se chovat klidně a přidržovat se madel, aby nedošlo k pádu. Jakékoli postrkování při nastupování, nebo nastupování ve více dětech je zakázáno.
 • Jezdí se pouze vsedě nohama a rukama dopředu. Je zakázáno jezdit vleže, vkleče, vestoje nebo hlavou dolů. Během jízdy je zakázáno si stoupat, chytat se okraje, houpat a nahýbat se přes okraj skluzavky.
 • Nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti. Je zakázáno lezení po skluzavce proti směru jízdy. Při nastupování na skluzavku a při jejím použití není dovoleno jíst nebo pít.
 • Je dovoleno jezdit pouze jednotlivě. V žádné části skluzavky nesmí jezdit souběžně více osob.
 • Osoby používající skluzavku musí mít na sobě spodní díl plavek, nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré a kovové předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty, sponky, apod).
 • Osoba plnící dohled nad dítětem na skluzavce se musí:
  • vždy přesvědčit, zda je jízdná plocha mokrá, v opačném případě zajistí její namočení, aby nedošlo k popálení vlivem tření, následně může nastoupit (další) dítě k nástupu na skluzavku a (k jízdě) sjezdu;
  • vždy přesvědčit, zda je dojezdový prostor již volný;
  • po celou dobu užívání skluzavky věnovat bezpečnosti dítěte a zajišťovat mu dopomoc při výstupu na skluzavku a při opouštění dopadového prostoru.
 • Po dopadu do vody je nutno ihned opustit dojezdový prostor. Místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu do skluzavky.
 • Při nedodržení těchto pokynů hrozí vážná zranění.
 • Zákazníci, kteří poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázáni bez nároku na vrácení vstupného.
 1. Tobogán
 • Tobogán je určen zdravým osobám a každý zákazník vstupuje na tobogán s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost, s vědomím možných rizik. Jízda na tobogánu je možná jen v době jeho provozu, tj. v době, kdy jeho korytem protéká voda, je napuštěn dojezdový bazének a zprovozněn službu konajícím plavčíkem.
 • Tobogán smějí používat pouze osoby od 10 let věku a s min. výškou 130 cm, jimž jejich fyzická, smyslová, mentální vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí umožňují bezpečné užívání atrakce.
 • Při jízdě tobogánem je povolena pouze jediná poloha - v leže na zádech nohama vpřed v souladu s piktogramy u nástupu a provozním řádem atrakce. Ostatní polohy jsou zakázány. Během jízdy se zakazuje zastavovat se, shlukovat se, stoupat a chytat se dráhy nebo konstrukce, bušit do stěn a záměrně se zastavovat. Jízda ve dvojici (nebo více osobách) je zakázána. Jízda na tobogánu je pouze na vlastní nebezpečí.
 • Vstup do koryta tobogánu je možný jen z nástupního (vrchního) dílu, na světelný signál, nebo na pokyn službu konajícího plavčíka. Do tubusu musí proudit voda. Skákání do tubusu tobogánu se přísně zakazuje! Zákazník nesmí ohrozit dojetím či naražením předchozího jezdce v tobogánu. Může-li zákazník odhadnout, že může při jízdě korytem nabrat vyšší rychlost jízdy (zákazník vysokého vzrůstu, s větší hmotností), v důsledku které by mohl dojet předchozího méně zdatného jezdce (zákazníka menšího vzrůstu, s nízkou váhou nebo dítě), je povinen dbát při jízdě zvýšené opatrnosti a vyčkat až na další světelný signál.
 • Na jízdu v tobogánu je zakázáno brát s sebou, nebo na sobě mít jakékoliv předměty, které by mohly poškodit koryto nebo jezdce - zvláště ostré a kovové předměty, šperky, přezky, zipy, hodinky, klíče aj.
 • Je zakázáno zdržovat se v dojezdové jednotce! Ihned po dojetí musí zákazník opustit dojezd a uvolnit místo dalšímu jezdci.
 • Při nerespektování uvedených pokynů hrozí zákazníkovi (uživateli) vážné zranění. Při hrubém porušení výše uvedených pravidel může být zákazník z prostoru tobogánu vykázán.

 

 1. Vířivý bazén – whirpool
 • Bazének s hydromasážními a vzduchovými tryskami je určen zdravým osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody. Každý zákazník vstupuje do whirpoolu s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Pobyt ve whirpoolu se nedoporučuje osobám s onemocněním srdce, cév, oběhovými potížemi apod. a těhotným. Whirpool je určen pro klidovou relaxaci v sedu, není v něm dovoleno plavat nebo se potápět. Vstup do whirpoolu je dovolen jen v době jeho provozu. Vstup dětem mladším 6 let je zakázán!
 • Kapacita whirpoolu je omezena počtem 6 osob a jeho provoz řídí obsluha bazénu.
 • Ve whirpoolu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masážních lavicích.
 • Doporučený pobyt ve whirpoolu by neměl přesáhnout 15 minut. Délku pobytu dětí musí vzhledem k vyšší teplotě vody kontrolovat doprovod dítěte.
 • V případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíží svých nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně upozornit službu konajícího plavčíka.
 • Vstup/výstup do/z whirpoolu je možný pouze po schodech se současným přidržováním se madla.
 1. Tepidárium – prohřívárna
 • Slouží ke krátkodobému prohřátí organismu. Teplota v místnosti se pohybuje okolo 35°C, pobyt v ní je doporučen jen osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje pobyt v takto vyhřáté místnosti. Každý zákazník vstupuje do prohřívárny s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost.
 • Pobyt dětí v prohřívárně musí být po celou dobu pod kontrolou plně svéprávné osoby.
 • V prohřívárně je možné sedět na lavici nebo stát, není zde dovoleno běhat nebo skákat. Vstup do prohřívárny je dovolen jen v době jejího provozu.

 

 1. Wellness – společná ustanovení pro parní komoru a saunu
 • Parní komora/potírna sauny je určena zdravým osobám a každý zákazník do ní vstupuje s vědomím svého aktuálního zdravotního stavu a je zde na vlastní odpovědnost. Z užívání parní komory/potírny sauny jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující jejich zdraví při použití parní lázně či zdraví ostatních zákazníků těchto prostor.
 • Prostor je určen pro klidovou relaxaci, zpravidla vsedě. Vstup je povolen pouze bez plavek.
 • Dětem mladším 4 let je vstup zakázán. Dítě (4 – 15 let) musí doprovázet dospělý, po celou dobu ho dozorovat a zohledňovat specifika dětského organismu při pobytu v páře/sauně. Je nutné zohlednit následující aspekty: dítě je zdravé - netrpí akutním infekčním onemocněním nebo jiným onemocněním, pro které je saunování/pobyt v páře kontraindikací.
 • V případě nevolnosti či úrazu vlastního nebo jiného zákazníka je nutné neprodleně informovat službu konající obsluhu, plavčíka nebo jiného pracovníka provozovatele.
 • Do prostor parní komory nebo potírny sauny ve wellness je zakázáno nosit jídlo a skleněné předměty. Při samotné lázni se zakazuje jíst a pít. Pokud zákazník konzumoval nebo konzumuje alkohol, nesmí už vstupovat do prohřívárny sauny a parní komory a nesmí vstupovat do ochlazovacího bazénu a whirpoolu. Ve všech prostorách wellness je zakázáno kouřit. Ve wellness není dovoleno provádět osobní hygienu jako holení, barvení vlasů, pedikúru, manikúru apod.
 • Každý zákazník je povinen zachovávat klid pro relaxaci a svým vystupováním neobtěžovat ostatní.
 • Je zakázáno skákat do ochlazovacího bazénu nebo whirpoolu.
 • Patnáct minut před ukončením provozní doby wellness jsou zákazníci povinni opustit všechny prostory sauny nebo poraní komory, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu.
 1. Parní komora
 • Pohyb v parní komoře vyžaduje zvláštní pozornost a opatrnost pro vysokou koncentraci vlhkosti způsobující kluzkost a zvýšenou teplotu všech povrchů.
 • Teplota v komoře je nastavena tak, aby se v době provozu pohybovala kolem 45 °C. Délka jednoho prohřívacího cyklu je individuální, doporučená doba        je 5 – 15 minut.
 • Pro očistu sedací plochy nebo i pro případ zchlazení teplé sedací plochy lze použít oplachovou hadici. S hadicí je nutné zacházet obezřetně a s ohledem na ostatní osoby v místnosti a další zařízení (světla, čidla apod.), na které se nesmí stříkat. Pití z hadice není doporučené a je na vlastní riziko zákazníka.
 • Pro samotné sezení je vždy nutné použít pod tělo podložku (prostěradlo, ručník či jiné vhodné materiály).
 • Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat se zařízením parní komory. Zejména je zakázáno polévat teplotní čidlo nebo jinak ovlivňovat chod zařízení. V případě že bude zákazník přistižen při manipulaci se zařízením, bude obsluhou vykázán z prostor AQC bez nároku na vrácení vstupného. Pokud bude způsobena škoda na zařízení, bude na zákazníkovi vymáhána náhrada škody.
 1. Suchá sauna
 • Do potírny si každý zákazník musí vzít prostěradlo, na které si sedne, popř. lehne. Zákazník nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v potírně a musí dbát toho, aby jeho pot nekapal na lavice a podlahu! Prostěradlo vydá – zapůjčí za poplatek každému zákazníkovi obsluha sauny v prostoru recepce sauny. Při odchodu ze sauny je zákazník povinen prostěradlo odevzdat obsluze sauny v recepci sauny. Pokud si zákazník donese a bude používat prostěradlo vlastní, musí být čisté a min. rozměru 125x210 cm.
 • Dítě v potírně může pobývat pouze na nejnižší sedací lavici, doba prohřívání nemá překročit 5 – 8 minut, ochlazování má být pouze krátké – nejlépe vlažnou vodou (ochlazení může být ukončeno krátkým střikem studené vody na končetiny), hlava a zátylek se nesprchují, v rámci jedné návštěvy sauny se dětem doporučují maximálně 2 saunovací cykly (u dětí starších 7 let maximálně 3 cykly), doprovod musí dítěti zajistit po celou dobu saunování a po něm vhodný pitný režim a doplnění tekutin (voda, naředěná ovocná šťáva, čaj apod.), při onemocnění dítěte je nutné počítat s dostatečně dlouhou dobou rekonvalescence před další návštěvou sauny.
 • Je zakázáno bez souhlasu obsluhy wellness používat jakékoli vonné směsi nebo další látky. Dále je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat se zařízením sauny. Zejména je zakázáno polévat saunová kamna, zakrývat teplotní čidlo nebo jinak ovlivňovat chod zařízení. V případě že bude zákazník přistižen při manipulaci se zařízením, bude obsluhou vykázán z prostor AQC bez nároku na vrácení vstupného. Pokud bude způsobena škoda na zařízení, bude na zákazníkovi vymáhána náhrada škody.

 

Článek VI.

Všeobecná ustanovení

 1. Zjistí-li provozovatel, že zákazník má u sebe nebo používá předměty, které podle návštěvního řádu nejsou povoleny, může být z provozovny vykázán.
 2. Zákazníci (z řad veřejnosti nebo nájemci vodní plochy), kteří vstupují do vody a vnášejí do ní plavecké pomůcky či jiné náčiní nebo nářadí využívané při pobytu ve vodě (dále jen pomůcky), odpovídají za to, že tyto pomůcky splňují požadavky vyhlášky o stanovení hygienických požadavků. Pomůcky musí být čisté, nesmí negativně ovlivňovat jakost vody, musí být odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem vody. Pomůcky musí být pravidelně dezinfikovány vhodným dezinfekčním prostředkem.
 3. Zjistí-li provozovatel, že zákazník zneužil vstupenky či čipu jiné osoby, vstupenky či čipu pozměněného nebo padělaného nebo vstupenky či čipu zlevněného (zvýhodněného), aniž by při kontrole byl způsobilý na místě prokázat nárok na přiznání slevy (výhody), je provozovatel oprávněn vstupenku či čip odebrat a zákazníka z areálu AQC vyloučit bez nároku na náhradu.
 4. Nalezené předměty v areálu AQC jsou provozovatelem uschovávány po dobu jednoho měsíce.
 5. Stížnosti a přání týkající se pracovníků provozovatele, provozu nebo stavu zařízení, mohou zákazníci uplatnit písemně na adrese provozovatele či e-mailu aquacentrum@sternberskasportovni.eu
 6. Při náhlých poruchách, tj. poruchách, které by mohly způsobit ohrožení zdraví zákazníků nebo pracovníků provozovatele, bude provoz areálu ukončen. Zodpovědný pracovník okamžitě informuje zákazníky a zorganizuje opuštění areálu, tzn. vyklizení vodních ploch, atrakcí, sauny, parních komor, šaten a opuštění areálu. Areál bude uzamčen do doby, než bude zajištěn běžný provoz a porucha odstraněna. Nárok na vrácení vstupného nebo jeho poměrné části nevzniká.
 7. Informační povinnost o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: V případě, že dojde ke sporu se spotřebitelem v oblasti výrobků nebo služeb poskytovaných Šternberská sportovní s.r.o. a v rámci reklamačního řízení nedojde k jeho urovnání, je spotřebitel oprávněn se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.
 8. Šternberská sportovní s.r.o. pro účely efektivní komunikace se zákazníky a případně pro účely plnění svých zákonných či smluvních povinností v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka popř. jím uvedených dalších osob. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s poskytováním služeb a plněním právních vztahů z toho plynoucích, a to v průběhu účinnosti smluvního vztahu a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z poskytnutého plnění po dobu nutnou pro jejich uchovávání v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na recepci AQC a na adrese www.sternberskasportovni.eu. Zákazník je povinen všechny subjekty údajů, jejichž údaje sám poskytne, informovat o zpracování a předat jim informace obsažené v Zásadách zpracování osobních údajů výše uvedených.
 9. Řízené pohybové aktivity organizované provozovatelem (např. Kondiční plavání, Kurzy plavání pro neplavce a jiné dle aktuální nabídky) jsou specifikovány v Podmínkách poskytování služeb a zákazníci mají možnost se s nimi podrobně seznámit na nástěnce ve vestibulu AQC, nebo na www.aquacentrumsternberk.cz .
 10. Tento Návštěvní řád se v ostatním řídí platnou legislativou, zejm. občanským zákoníkem a předpisy na úseku ochrany spotřebitele. Návštěvní řád je závazný pro všechny zákazníky AQC a nabývá platnosti dnem zveřejnění, není-li uvedeno jinak.

Schválil:

Bc. Jiří Kraus

jednatel společnosti

Dne: 30. 6. 2023

Zveřejněno: 1. 7. 2023

Před návštěvou

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť 6 °C 2 °C
neděle 21. 4. oblačno 7/0 °C
pondělí 22. 4. oblačno 8/-1 °C
úterý 23. 4. déšť se sněhem 10/1 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek a výročí

Svátek má Marcela

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:45

Slunce zapadá:19:53

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

O svaté Anselmeně semeno do země.