Menu
Aquacentrum Šternberk
AquacentrumŠternberk
<>Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás informovat, že aquacentrum Šternberk bude mít technickou pauzu od 8. července do 28. července. Omlouváme se za případné nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. Těšíme se na vaši návštěvu po této přestávce.<>

Plavecký výcvik dětí

VODNÍ AKTIVITY DĚTÍLogo Aquacentrum Šternberk

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
POSKYTOVATEL SLUŽBY: Šternberská sportovní s. r. o.
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C
vložka 82885, IČO 09398180, DIČ CZ09398180, www.sternberskasportovni.eu

 

Zákonný zástupce účastníka kurzu má povinnost se seznámit před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Aquacentra ve Šternberku a také s níže uvedenými podmínkami poskytování služeb, informacemi a pokyny pro účastníky kurzu VODNÍCH AKTIVIT DĚTÍ, řídit se jimi a zajistit, aby se potřebnými podmínkami řídil i samotný účastník kurzu.   

  • VODNÍ AKTIVITY jsou určeny dětem ve věku od 3 do cca 15 let (podle druhu a pokročilosti kurzu), kterým jejich zdravotní stav umožňuje pravidelnou pohybovou aktivitu ve vodě (plavání, cvičení).
  • Rozpis kurzů na aktuální období je k dispozici na recepci a na webových stránkách www.aquacentrumsternberk.cz
  • Náplň kurzu závisí na zaměření a pokročilosti jednotlivých kurzů:

Plavci - úplní začátečníci („C“, od 4 let) bez předchozích zkušeností s plaváním - seznamování s vodou, nácvik dýchání do vody s dopomocí, ponoření úst, nosu, očí a následně celého obličeje s výdechem do vody bez známek stresu, nácvik splývání v poloze na prsou/na znak s plaveckou deskou a s pomocí cvičitelky, nácvik a postupné procvičování kraulových a znakových nohou s deskou a s dopomocí cvičitelky a postupně bez ní, jednoduché skoky do vody (po nohách nebo ze sedu), nácvik šipky z polohy v sedu nebo v kleku, nácvik a procvičování kraulových a znakových paží, celý plavecký způsob kraul a jeho zdokonalování, jednoduché kombinace základních dovedností, vylovení předmětu z malé hloubky, hry ve vodě procvičující základní dovednosti.

Plavci - středně pokročilí („B“, od 4 let) - pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti: samostatně splývat na prsou/na znak bez dopomoci, opakovaně ponořit obličej a vydechovat do vody (bez známek stresu), překonat délku bazénu jen se zařazením kraulových a znakových nohou – bez dopomoci, s dopomocí cvičitelky zvládnout kraulové a znakové paže.

Ve skupině středně pokročilých probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností: kraulové a znakové nohy, pokračování ve zdokonalování kraulu, kraulových a znakových paží– zaměření na odstranění technických chyb, nácvik znakových nohou a paží, celého plaveckého způsobu znak a jeho zdokonalování, nácvik šipky z různých poloh – zaměření na polohu ze stoje, nácvik techniky prsových nohou s dopomocí cvičitelky, s deskou, nácvik techniky prsových paží, vylovení předmětu ze dna, hry, soutěže.

Plavci - pokročilí („A“, od 4 let) - pro zařazení do této úrovně musí dítě umět následující dovednosti: s jistotou plave kraul, začal s nácvikem znaku, umí plavat prsové nohy s pomocí desky, zvládá pohyb prsových paží, vyloví předmět ze dna bazénu.

Ve skupině pokročilých probíhá nácvik a zdokonalování těchto dovedností: prsové nohy a prsové paže (nácvik s deskou nebo dopomocí cvičitelky), nejprve zvlášť, potom nácvik souhry a zdokonalování správného dýchání při různých plaveckých způsobech, zdokonalování dalších plaveckých dovedností, hry, soutěže.

Plavci - zdokonalovací výcvik - je určen pro děti od 6 do cca 10 let, kteří patří mezi nejpokročilejší plavce a absolvovali alespoň jeden kurz v pokročilé úrovni, případně absolvovali plavecký výcvik jinde, ale s jistotou zvládají dovednosti pokročilé úrovně. Kurz je zaměřen zejména na zdokonalení techniky dosud naučených plaveckých způsobů a na rozvoj kondice. U nejpokročilejších plavců je možné později zařadit i nácvik nových dovedností (obrátky, skoky) a plaveckého způsobu motýlek.

Plavci – udržovací výcvik – je určen pro děti od cca 10 let do 15 let, podmínkou zařazení do kurzu je, že dítě ovládá minimálně 1 plavecký způsob a uplave jím alespoň 25 metrů. Kurz je určen pro děti, které chtějí plavat jen rekreačně, bez výkonnostních ambicí. Cílem je výuka a zdokonalování plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, udržování kondice, hry a soutěže. Kurz je vhodný jako kompenzace k jednostranně zaměřeným aktivitám nebo sedavým koníčkům.

Akvabelky – kurz je určen pro děti od 6 do cca 11 let, podmínkou zařazení do kurzu je, že dítě ovládá minimálně 1 plavecký způsob a uplave jím alespoň 25 metrů. Cílem je výuka a zdokonalování plaveckých způsobů, plaveckých dovedností, základních figur synchronizovaného plavání a postupně samozřejmě i nácvik jednoduchých choreografií.

Plavání rodičů s dětmi – kurz je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 3 let do cca 4 let. Cílem je naučit děti základním plaveckým dovednostem (splývaní na prsou/zádech, potápění, kraulové a znakové nohy, základní skoky a jejich modifikace) prostřednictvím různých cvičení, her a soutěží. Rodič (nebo jiný zákonný zástupce) za své dítě zodpovídá po celou dobu pobytu v areálu Aquacentra včetně pobytu ve vodě – aktivně se účastní průběhu lekce, nesmí opustit bazén či halu v průběhu lekce. Lekci řídí cvičitelka, rodič musí respektovat její pokyny a zajistit, aby se pokyny cvičitelky řídilo i jeho dítě. V opačném případě může rodič s dítětem lekci opustit, avšak bez nároku na vrácení kurzovného nebo využití jiných služeb. Rodič musí po celou dobu sledovat chování dítěte a snažit se předejít případnému znečištění bazénu dítětem. Z toho důvodu musí mít dítě vždy plavky spolehlivě obepínající nožky a pas dítěte.

 

· V průběhu lekce se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele.

· O postupu dítěte do vyšší úrovně v daném kurzu, pokud kurz má více úrovní, rozhoduje vždy cvičitel/ka. Prvním způsobem, který nacvičován, je kraul, pak znak a jako poslední prsa. Nižší úrovně výcviku zpravidla probíhají ve výcvikovém bazénu, vyšší úrovně a výcvik pro starší děti pak v 25 m bazénu.

· Zákonný zástupce dítěte si musí být vědom aktuálního zdravotního stavu dítěte, případně svého, pokud dítě na lekci doprovází nebo se lekce aktivně účastní. Dítě (rodič) se zdravotními obtížemi nebo s podezřením na ně musí před první návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav s ošetřujícím lékařem (lékaři), který určí případná omezení. Účastník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim nebo má jakákoliv omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny. Dítě (případně s infekčním onemocněním se během onemocnění a v průběhu rekonvalescence lekcí nemůže účastnit.

· Účastníci kurzu a jejich doprovod musí být na určeném místě včas a čekat na příchod cvičitele/ky a zahájení lekce v určených prostorách bazénové haly. Doprovod dítěte předává dítě před zahájením lekce osobně cvičiteli/ce na určeném místě:

- v bazénové hale u výstupu ze sprch pro lekce probíhající v 25 m bazénu;

- v zážitkové hale u označených laviček u výcvikového bazénu pro lekce probíhající ve výcvikovém bazénu.

Po celou dobu až do osobního předání cvičiteli/ce musí dítě mladší 10 let doprovázet rodič nebo jiný zodpovědný zástupce (dále jen doprovod), který dítě po celou dobu dozoruje. V žádném případě nesmí doprovod dítěte nechat dítě vstupovat do vody před zahájením lekce nebo dítě nechat bez dozoru.

Na stejném místě musí doprovod v mírném předstihu 2 – 3 minut čekat na dítě před ukončením lekce a dítě si po ukončení lekce cvičitelem/cvičitelkou ihned převzít. Při předávání před i po lekci musí doprovod osobně přijít do kontaktu s cvičitelem/cvičitelkou. Není dovoleno využívat jiné služby po ukončení lekce, pokud je zákazník nemá zaplacené zvlášť.

· Dítě starší 10 let může přijít/odejít z/na lekce samotné – bez doprovodu, zákonný zástupce však toto musí srozumitelně uvést při přihlašování dítěte.

· Doprovod odpovídá za to, že před lekcí je dítě (případně i doprovod dítěte, pokud se bude lekce aktivně účastnit) umyté mýdlem, osprchované a má vhodné plavky. Delší vlasy musí mít spolehlivě stažené. Cvičitel zodpovídá za účastníky pouze v průběhu lekce a v místech, kde lekce probíhá (vymezený prostor vodní plochy a bezprostředního okolí pro přecházení okolo vymezené vodní plochy). Cvičitel nezajišťuje doprovod ze/do sprch a šaten nebo na WC, dítě musí být způsobilé tyto úkony zvládnout. Během lekce se doprovod nesmí zdržovat v bazénové hale, pokud se současně aktivně neúčastní lekce nebo si nezaplatil některou ze služeb. Doprovod může průběh lekce shlédnout přes prosklené dveře vstupní haly nebo z tribuny.

· Pozdní příchod na lekci (po zahájení) může být rizikový pro zdraví a bezpečnost účastníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit. Účastník nemůže požadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části nebo se lekce vůbec nezúčastnil.

· Do vody účastníci vstupují až na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je možný jen po schůdcích, neurčí – li cvičitel jinak. Je zakázáno žvýkání žvýkačky. Není doporučena konzumace jídla bezprostředně před zatížením (cca do 60 min).

· Cvičitel dohlédne , že po skončení lekce opustili všichni účastníci prostor vymezený pro tento typ aktivity. Pokud chce účastník kurzu po skončení lekce plaveckého výcviku využít i jiné služby, musí je mít předem zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených.

· Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro účastníka první v daném kurzu. Za nevyčerpané lekce není možné požadovat vrácení peněz, nevyčerpané lekce nelze ani převádět do dalšího období nebo kurzu. Z důvodu nemoci nebo zranění může výjimečně účastník požádat o vrácení části peněz za lekci, ze které se s předstihem alespoň 24 hodin omluvil, v těchto případech se vrací 30 % z ceny omluvené lekce. O vrácení peněz lze požádat pouze v průběhu daného kurzu a do 14 provozních dnů po poslední lekci v daném kurzu.

· Cvičitel vždy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu.

· Všechny používané pomůcky obdrží zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit.

· Doporučené vybavení: sportovní plavky, plavecké brýle (ne potápěčské), dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo používat plaveckou čepici (není povinná), čistou protiskluznou obuv, sprchový gel, ručník/župan, případný nápoj v nerozbitné láhvi.

· Výcvik probíhá formou kurzu. Kapacita je omezena max. 8 - 15 osobami v jedné lekci – podle pokročilosti účastníků nebo kapacity bazénu či dráhy.

· Doprovodu dětí není dovoleno se pohybovat ve vodní zóně mimo dobu předávání dítěte před a po skončení samotné lekce, pokud nemá doprovod zvlášť zaplacenou některou ze služeb.

· Zápisy do kurzu probíhají na recepci Aquacentra.

Informace

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 28/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/17 °C
středa 24. 7. slabý déšť 23/15 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek a výročí

Svátek má Vítězslav

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:05

Slunce zapadá:20:49

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.